Đầu CD Luxman D05U, OPTICAL, COAXIAL (Hỗ trợ SACD, CD)

Xem ảnh
lớn